โดยวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิครอบครัวพอเพียง เพื่อเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้และเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ เป็นนโยบายในการบริหารบ้านเมือง องค์กร ชุมชนและใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อดูแลครอบครัวได้อย่างถูกต้อง

จากการนำเสนอข่าวสารผ่านทางสื่อต่างๆ และจากกิจกรรมของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมูลครอบครัวพอเพียง ในการผลักดันให้เกิดการพัฒนา บูรณาการนำไปสู่การพัฒนาเพื่อให้สังคมเข้มแข็งและมั่นคงอย่างยั่งยืน โดย สมาชิกครอบครัวพอเพียงเป็นผู้ประสานงานให้เกิดการขับเคลื่อนทุกภาคส่วน

กระตุ้นจิตสำนึกความคิดจนสามารถวิเคราะห์ข่าวด้วยวิจารณญาณของตนเองเพื่อการพัฒนา การเสพข่าวสาร อย่างมีหลักการและเหตุผล ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา วัฒนธรรม

ปลุกและปลูกจิตสำนึกให้เกิดภูมิคุ้มกันสำหรับอนาคต ทั้งด้านความคิดและสร้างมาตรฐาน Model ทางความคิดใหม่เพื่อนำพลังความคิด สร้างสรรค์กลับมาสร้างชาติและพัฒนาบ้านเมืองต่อไป

รวมทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและนอกประเทศ

Kent State University มอบทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติในระดับปริญญาตรี ที่สหรัฐอเมริกา (คลิก)

Central Queensland University มอบทุนการศึกษาปริญญาตรี ที่ประเทศออสเตรเลีย (คลิก)

ทุนเรียนต่อปริญญาตรี จาก Warren Wilson College ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2018 (คลิก)

 

แผนที่มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

Map