isamare vol97

นิตยสาร IS AM ARE ฉบับที่ 97 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 (คลิกที่นี่เพื่ออ่าน)
- สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : เกร็ดประวัติน้ำมันเมล็ดชา
- dramatoday : ลายแทงแห่งความสุข
- เด็กก่อนค่าย เด็กหลังค่าย
- สปสช. : ไม่กินผักคือไม่รักตัวเอง
- cover story : นายสุรพงษ์ จำจด กศน. กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- IS AM ARE : ตำบลจันดุม จังหวัดบุรีรัมย์
- สัมภาษณ์พิเศษ : อย่าให้ใครว่าไทย นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
- ปฎิบัติการชุมชนรักษ์น้ำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

 

แผนที่มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

Map