isamare vol98

นิตยสาร IS AM ARE ฉบับที่ 98 เดือนมีนาคม 2559 (คลิกที่นี่เพื่ออ่าน)
- สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : ต้นทางฟื้นป่า ปลายทางน้ำมันชา
- dramatoday : เพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต
- เด็กก่อนค่าย เด็กหลังค่าย
- สปสช. : ชัวร์ก่อนแชร์
- cover story : พลเอกดาวน์พงษ์ รัตนสุวรรณ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษาชาติ
- IS AM ARE : ตำบลท่าศิลา จังหวัดสกลนคร
- Let's talk : นายประเสริฐ หอมดี แนวทางชีวิตและการดำเนินงานภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ปฎิบัติการชุมชนรักษ์น้ำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

รวมทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและนอกประเทศ

Kent State University มอบทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติในระดับปริญญาตรี ที่สหรัฐอเมริกา (คลิก)

Central Queensland University มอบทุนการศึกษาปริญญาตรี ที่ประเทศออสเตรเลีย (คลิก)

ทุนเรียนต่อปริญญาตรี จาก Warren Wilson College ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2018 (คลิก)

 

แผนที่มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

Map