Print 

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

1. กิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนเป็นพลเมืองเข็มแข็งใจอาสา ปีที่ 7

2. กิจกรรมข้ามรั้วสร้างชาติ ต่อต้านคอร์รัปชัน ด้วยพลังซูปเปอร์ครู

 

3. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน

 

 

โครงการเสริมสร้างพลังจิตอาสาเพื่อนคนพิการ : เยาวชนอาชีวะรุ่นใหม่ใสใจสังคม

 

 

กิจกรรมจิตอาสาครอบครัวพอเพียง