Print 
isamare vol99

นิตยสาร IS AM ARE ฉบับที่ 99 เดือนเมษายน 2559 (คลิกที่นี่เพื่ออ่าน)
- สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : เจ้าหญิง
- dramatoday : เครียดมาปัญญาเกิด
- เด็กก่อนค่าย เด็กหลังค่าย
- สปสช. : ถีบฉันทีซิ
- cover story : เรื่องเล่าจากอดีตเลขาธิการสภาพัฒน์ นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม
- IS AM ARE : ตำบลทุ่งนางโอก จังหวัดยโสธร
- Let's talk : คุณธรรมนำคน สู่ความยั่งยืน ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
- ปฎิบัติการชุมชนรักษ์น้ำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร