โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

1. กิจกรรมกำเนิดศูนย์ครอบครัวพอเพียง ประจำปี 2559 (ปีที่ 8)

 

2. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน

 

3. กิจกรรมจิตอาสาครอบครัวพอเพียง

 

แผนที่มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

Map