จากสถานการณ์ในปัจจุบันทั้งภายในประเทศและประเทศ ต่างๆ ทั่วโลก สภาพของเศรษฐกิจทั่วไป ภัยธรรมชาติ สภาวะวิกฤติ ของชั้นบรรยากาศของโลก การตื่นตัวเพื่อรับมือจากทุกสถานการณ์ ทั้งภาครัฐและเอกชน

สภาพสังคมที่บีบรัด แข่งขันกันทุกรูปแบบ ขาดการดูแลอย่าง จริงจังจากผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ขาดการประสานงานและ ขาดแรงงานระดับผู้บริหารเพื่อแก้ไขปัญหา
สภาพครอบครัวที่แตกแยก ขาดการดูแลเอาใจใส่ ขาดการชี้นำ ผู้นำครอบครัวที่อ่อนแอเพราะ ขาดความเชื่อมั่น

เยาวชนที่ต้องการความช่วยเหลือ คำสอน ความรัก ความอบอุ่น การกระตุ้นเตือนจิตสำนึก ความ รับผิดชอบต่อสังคม เข็มทิศที่จะนำพาชีวิตให้เป็นสุขและมั่นคง

การเชิดชูจุดศูนย์รวมของจิตใจ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การวางรากฐานสังคมไม่ทอดทิ้งกัน ความสมัครสมานสามัคคี น้ำใจไมตรีที่เคยมีแต่ก่อนกาล

รวมทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและนอกประเทศ

Kent State University มอบทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติในระดับปริญญาตรี ที่สหรัฐอเมริกา (คลิก)

Central Queensland University มอบทุนการศึกษาปริญญาตรี ที่ประเทศออสเตรเลีย (คลิก)

ทุนเรียนต่อปริญญาตรี จาก Warren Wilson College ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2018 (คลิก)

 

แผนที่มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

Map