IS AM ARE Magazine Online

แปลเป็นไทยได้ความหมายชัด คือ เป็น อยู่ คือครอบครัวพอเพียงไม่เพียงแต่เป็นนิตยสารที่เต็มไปด้วยสาระความรู้เท่านั้น

นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ยังเป็น นิตยสารเพื่อสังคมฉบับแรกของประเทศไทย ที่ได้เห็นคุณค่าของ การอ่าน

และ ความขาดแคลนของนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร จึงเปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้มีโอกาสทำบุญร่วมกับนิตยสารผ่านโครงการ

ทานปัญญาซึ่งเป็นการสมัครสมาชิกเพื่อมอบให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ

 

ความเป็นคนความเป็นครู เยาวชนของแผ่นดิน กิจกรรมจิตอาสา ข่าวสารการศึกษา ปกิณกะ

 

 

นิตยสารปี 2555

นิตยสารปี 2556

นิตยสารปี 2557

นิตยสารปี 2558

นิตยสารปี 2559

 

นิตยสารปี 2560

     

 

แผนที่มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

Map