จากความต้องการพื้นที่ข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการฯและประชาสัมพันธ์บทความที่มากด้วยสาระและองค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน ครูบนดอยและเหล่าอาสาที่มาแต่งแต้มสีสรรค์ ให้กับนิตยสารเล่มนี้ กิจกรรมมากมายที่เราได้ทำร่วมกันนั้นในแต่ละแห่ง แต่ละที่ เราจึงนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารรายเดือน ชื่อ ครอบครัวพอเพียง โดยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด โดยมีท่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิฯ รับเป็นประธานดำเนินการ ผลิตสื่อรายเดือน และวางจำหน่าย ในราคา เล่มละ ๒๐ บาท ตามแผงหนังสือชั้นนำทั่วไป และอีกส่วนหนึ่งผลิตเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน แก่เด็กที่เข้าร่วมโครงการฯ

วัตถุประสงค์หลักของการผลิตสื่อรายเดือนฉบับนี้คือ ทุกฉบับจะนำพระราชดำรัส ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในด้านต่างๆมาลง เพื่อความเข้าใจ และเกิดสำนึกได้จากพระราชดำรัส เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขของประชาชน และในทุกฉบับจะมีเรื่องราวมากมายจากโครงการพระราชกรณียกิจใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งล้วนแล้วมีประโยชน์และมีคุณอนันต์ต่อประชาชน เพื่อเผยแพร่แก่เด็กและประชาชนให้ได้มีความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่พระองค์ทรงเพียร เพื่อประชาชน

บทความที่สำคัญจากการสัมภาษณ์ บุคคล ทุกวัย ทุกส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีนัยยะเพื่อการเรียนรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการผลิตสื่อรายเดือนฉบับนี้
จาก “ครอบครัวพอเพียง” ภาษาไทยตรงๆ ที่น่าจะเข้าใจได้ กลับไม่ได้รับการตอบรับจากแผงผู้ค้าหนังสือทั่วไปสักเท่าใด จนมาใน ฉบับที่ ๕๓ คือใช้เวลาถึง ๔ ปี ๕ เดือน คณะทำงานจึงเห็นพ้องต้องกันว่า ต้องปรับปก และปรับราคา เป็น ๔๐ บาท เพื่อให้เพียงพอต่อค่าผลิต

จึงนำผลลัพธ์ของ ความพอเพียง พอประมาณ ในทุกๆส่วน การใช้เหตุผลในทุกๆด้านของการดำเนินชีวิต การบริหารงาน บริหารองค์กร ความจำเป็นที่ต้องมีภูมิคุ้มกันและสร้างภูมิต้านทานในครอบครัว ในบริษัท ห้างร้าน และองค์กร ทุกๆองค์กร เพื่อการรองรับ การเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านศาสนา วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ที่บางครั้ง เราไม่ได้เป็นคนกำหนด ให้มีความเข้มแข็งอยู่เสมอ ความรู้ซึ่งสำคัญต่อชีวิตทุกผู้ ทุกนาม ความรู้ที่ต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อให้เท่าทันต่อโลกในยุคโลกาภิวัตน์ และเพื่อความเจริญในชีวิต , ธุรกิจและการบริหารประเทศให้ก้าวทันต่อโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี และคุณธรรม ที่ต้องมีในจิตใจในบุคคลทุกคน คุณธรรมในการบริหารบ้านเมือง บริหารองค์กร ซึ่งสำคัญมาก จากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นี้จะนำไปสู่ความสุขที่ ความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน ในทุกๆคน ทุกๆที่ สุดท้ายมติความเห็นชอบของคณะทำงานจึงหยุดอยู่ที่

 

IS AM ARE Sufficiency Economy Family

แปลเป็นไทยได้ความหมายชัด คือ “ เป็น อยู่ คือ ” ครอบครัวพอเพียง ดีไซน์ปก แบบที่ตลาดต้องการ คือภาษาอังกฤษ ครึ่งหนึ่ง ไทยครึ่งหนึ่ง และเน้นดาราที่มีจิตใจงดงามมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ในแต่ละเดือน
ไม่เพียงแต่เป็นนิตยสารที่เต็มไปด้วยสาระความรู้เท่านั้น นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ยังเป็น “นิตยสารเพื่อสังคม” ฉบับแรกของประเทศไทย ที่ได้เห็นคุณค่าของ “การอ่าน” และ “ความขาดแคลน” ของนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร จึงเปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้มีโอกาสทำบุญร่วมกับนิตยสารผ่านโครงการ “ทานปัญญา” ซึ่งเป็นการสมัครสมาชิกเพื่อมอบให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ การสมัครสมาชิก นั้นกระทำโดยการบริจาค เข้าบัญชี มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เพื่อการสนับสนุนโครงการฯ และใบเสร็จรับเงิน สามารถนำไปหักค่าใช้จ่ายเพื่อการลดหย่อนภาษาได้เต็มวงเงินที่บริจาคมา

นิตยสารปี 2555

นิตยสารปี 2556

นิตยสารปี 2557

นิตยสารปี 2558

นิตยสารปี 2559

 

นิตยสารปี 2560

     

 

แผนที่มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

Map