เรื่องราวใหม่ ๆ

  1. กิจกรรม
  2. การ์ตูนครอบครัวพอเพียง

L12

L2

L3

 L4
  

KPP Main

 

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง

คือ

ศูนย์รวมคนดี ศูนย์รวมของดี ศูนย์รวมความรู้ดี ศูนย์รวมครอบครัวดี ศูนย์รวมสังคมดี

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง มีวิสัยทัศน์การปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์ รับผิดชอบและมีจิตอาสาเป็นศูนย์รวมคนที่มีความคอดี พูดดี ทำดีและมีศรัทธาความดีในตนเอง มีความตั้งมั่นศึกษาหาความรู้ รอบรู้ รอบคอบ มีความระมัดระวังอยู่เสมอ มีคุณธรรมประจำใจ รู้จักพอประมาณทั้งการปฏิบัติและดำรงตน อยู่อย่างมีเหตุผล ไม่ทำความเดือดร้อนให้ผู้อื่นและไม่ทำให้ตนเองต้องเดือดร้อน สร้างภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตและสร้างเครือข่ายรอบด้าน มีภูมิต้านทานในจิตใจ เพื่อพร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งตนเองและสังคมโดยรอบ

 

แผนที่มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

Map