กิจกรรมการประกวด มาร์ชชิ่ง "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

marc


แนวทางการให้คะแนนกิจกรรมมาร์ชิ่ง “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

1. จำนวนผู้เข้าร่วมกับกิจกรรมมาร์ชชิ่ง “เราทำดีด้วยหัวใจ”

- ผู้บริหารและครูมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ทั้งโรงเรียน

- ผู้ปกครอง และ บุคคลากรทางการศึกษา

2. การแปรแถวประกอบดนตรี

- ความพร้อมเพรียงในการแสดง เทคนิคการแสดง

- สง่างาม ทรงพลัง เป็นหนึ่งเดียว

- ความสะอาด ความเป็นระเบียบ สมาธิของผู้เข้าประกวด

3. ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำ กิจกรรมมาร์ชชิ่งเราทำดีด้วยหัวใจ

-  ด้านศาสนา วัฒนธรรม และพระมหากษัตริย์

- ด้านสิ่งแวดล้อม

- ด้านประชาธิปไตย

- ด้านสังคม

- ด้านเศรษฐกิจ

4. บทเพลงหรือดนตรีใช้ในการประกอบ กิจกรรมมาร์ชชิ่งเราทำดีด้วยหัวใจ

- ไม่เกิน 8 นาที

- เพลงเลือกอิสระ

- สามารถสื่อสาร กิจกรรมมาร์ชชิ่งเราทำดีด้วยหัวใจ

5. ป้ายศูนย์ครอบครัวพอเพียง

6. มีการสอดแทรกเรื่องรหัสปรบมือ DNA ครอบครัวพอเพียง

 

แผนที่มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

Map