สำคัญที่สุด ต้องเข้าใจความหมายของคำว่า “ความรับผิดชอบ” ให้ถูกต้อง ขอให้เข้าใจว่า “รับผิด” ไม่ใช่การรับโทษหรือถูกลงโทษ “รับชอบ” ไม่ใช่รางวัลหรือคำชมเชย การรู้จักรับผิด หรือยอมรับว่าอะไรผิดพลาดเสียหาย และเสียหายเพราะอะไร เพียงใดนั้น มีประโยชน์ทำให้บุคคลรู้จักพิจารณาตนเอง ยอมรับความผิดของตนเองโดยใจจริงเป็นทางที่จะช่วยแก้ไขความผิดได้ และให้รู้ว่าจะต้องปฏิบัติแก้ไขใหม่ ส่วนการรู้จักรับชอบหรือรู้ว่าอะไรถูก อันได้แก่ถูกตามความมุ่งหมายถูกตามหลักวิชา ถูกตามวิธีการนั้น มีประโยชน์ทำให้ทราบแจ้งว่าจะทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างไร จักได้ถือปฏิบัติต่อไปความรับผิดชอบ คือ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ จะหลีกเลี่ยงละเลย ไม่ได้

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๑๙)

นายกฯ สั่งให้รองนายกฯ รองนายกฯก็เป็นซีอีโอ นายกฯก็เป็นซีอีโอก็เป็นซุปเปอร์นายกฯบอกว่าเป็นผู้ชนะ กลายเป็นฆ่าหมดเลย แต่แท้จริงลูกน้องก็ต้องรับผิดชอบ ซีอีโอไม่รับผิดชอบอะไรเลย ต้องให้รองนายกฯรับผิดชอบมี ๗ คนใช่ไหม รองนายกฯรับผิดชอบมี ๗ คน เขารับผิดชอบเขาก็ผลักให้รับมนตรีรับผิดชอบ รัฐมนตรีก็บอกไม่รับผิดชอบ ต้องเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ รัฐมนตรีช่วยโยนให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีรับผิดชอบ นายกฯบอกว่าปลัดกระทรวง ไม่ต้องรับผิดชอบก็ให้รองปลัด รองปลัดก็ให้อธิบดี แบบนี้เป็นการบอกว่าไม่มีใครรับผิดชอบลงท้ายให้ประชาชนซีอีโอทุกคนรับผิดชอบหมดไม่รู้จะทำอย่างไร

การปกครองสมัยนี้แปลกดี ให้ประชาชนรับผิดชอบ คนที่เดือดร้อนคือข้าพเจ้าเองเดือดร้อน ท่านรองนายกฯบอกว่าทรงเป็น ซูเปอร์ซีอีโอใช้คำอะไรจำไม่ได้ ลงท้านเราก็รับผิดชอบทั้งหมด ประชาชนทั้งประเทศโยนให้พระเจ้าอยู่หัวรับผิดชอบทั้งหมด ซึ่งผิดรับธรรมนูญ ซึ่งรับธรรมนูญบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลย

แถวหน้ามีนักกฎหมายที่บอกว่าไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลย ใครจะรับผิดชอบนี่ลำบากอย่างนี้ เชื่อว่า ท่านพูดเล่น ท่านรับผิดชอบในที่สุดท่านรับผิดชอบ ๒,๕๐๐ คน ท่านจะไปถามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่า จำแนกออกอย่างไร ประกาศให้ประชาชนทราบให้ชาวต่างประเทศทราบ ไม่ได้กี่คนที่ท่านรับผิดชอบที่ตำรวจ ทหารที่ยิงได้ฆ่าเอง ไม่เท่าไร ไม่ถึงร้อย

(พระราชดำรัชเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖)

 

แผนที่มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

Map