isamare103 นิตยสาร IS AM ARE ฉบับที่ 103 เดือนสิงหาคม 2559(คลิกที่นี่เพื่ออ่าน)
- สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : การนำความรู้ไปใช้ของผู้เข้ารับการอบรม
- dramatoday : ความกล้าหาญทางจริยธรรม
- สปสช. : เรียนรู้จากฟุตบอล
- cover story : อรทิพย์ เจียรนัย
- IS AM ARE : ตำบลนาเสียว จังหวัดศรีสะเกษ
- Let's Talk : เกษตรทฤษฎีใหม่ รู้จริงก่อนลงมือทำ สุธรรม จันทร์อ่อน
- ปฎิบัติการชุมชนรักษ์น้ำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
isamare102 นิตยสาร IS AM ARE ฉบับที่ 102 เดือนกรกฎาคม 2559(คลิกที่นี่เพื่ออ่าน)
- สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : เศราฐกิจพอเพียง...เข้าใจใหม่ใช้ได้จริง
- dramatoday : น่าเสียดาย
- สปสช. : รู้จัก...บางกระเจ้า
- cover story : ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
- IS AM ARE : ตำบลนาบอนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลแห่งการรู้ตน สู่ถนนแห่งความพอเพียง
- Let's Talk : เปิดห้องศิลปัโรงเรียสตรีศรีสุริโยทัย
- ปฎิบัติการชุมชนรักษ์น้ำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

 

แผนที่มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

Map