โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

1. กิจกรรมกำเนิดศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนคู่มิตร ประจำปี 2560

 • โรงเรียนวัดสุทธิสราราม
 • โรงเรียนสระแก้ว
 • โรงเรียนตากพิทยาคม
 • โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
 • โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
 • โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น
 • โรงเรียนมุกดาหาร
 • โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานี
 • โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนนราธิวาส
 • โรงเรียนยานาเวศวิทยาคม
 • โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
 • โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
 • โรงเรียนสตรียะลา
 • โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
 • โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
 • โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 • โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
 • โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
 • โรงเรียนสตูลวิทยา
 • โรงเรียนพัทลุง
 • โรงเรียนสตรีพัทลุง
 • โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
 • โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
 • โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง
 • โรงเรียนสตรีพังงา
 • โรงเรียนสตรีภูเก็ต
 • โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
 • โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 • โรงเรียนปทุมคงคา
 • โรงเรียนเมืองกระบี่
 • โรงเรียนอำมาตย์พาณิชนุกูล
 • โรงเรียนพรตพิทยพยัต
 • โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
 • โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • โรงเรียนปัญญาวรคุณ
 • โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
 • โรงเรียนศึกษานารี
 • โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
 • โรงเรียนสตรีระนอง
 • โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
 • โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา
 • โรงเรียนวัดราชาธิวาส
 • โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
 • โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
 • โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
 • โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
 • โรงเรียนพระนารายณ์
 • โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
 • โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
 • โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
 • โรงเรียนดัดดรุณี
 • โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
 • โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
 • โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
 • โรงเรียนสมุทรปราการ
 • โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
 • โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
 • โรงเรียนบ้านค่าย
 • โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
 • โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
 • โรงเรียนระยองวิทยาคม
 • โรงเรียนสตรีศรีน่าน
 • โรงเรียนลำปางกัลยาณี
 • โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
 • โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 • โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
 • โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
 • โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์
 • โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
 • โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
 • โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
 • โรงเรียนอุตรดิตถ์
 • โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
 • โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
 • โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
 • โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
 • โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
 • โรงเรียนเลยพิทยาคม
 • โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
 • โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
 • โรงเรียนสงวนหญิง
 • โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
 • อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
 • โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
 • โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
 • โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
 • โรงเรียนสววนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 • โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
 • โรงเรียนสิงห์บุรี
 • โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
 • โรงเรียนวิสุทธรังษ๊ จังหวัดกาญจนบุรี
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • โรงเรียนปทุมวิไล
 • โรงเรียนสุรวิทยาคาร
 • โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
 • โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
 • โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
 • โรงเรียนปราจิณราษฎณอำรุง
 • โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
 • โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
 • โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
 • โรงเรียนตราษตระการคุณ
 • โรงเรียนผดุงนารี
 • โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
 • โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์
 • โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์
 • โรงเรียนศรัทธาสมุทร
 • โรงเรียนอำนาจเจริญ
 • โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 • โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 • โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
 • โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
 • โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
 • โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
 • โรงเรียนสุรนารีวิทยา
 • โรงเรียนเพชรพิทยาคม
 • โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
 • โรงเรียนจิตรลดา
 • โรงเรียนถาวรานุกูล
 • โรงเรียนสารคามพิทยาคม
 • โรงเรียนนารีนุกูล
 • โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
 • โรงเรียนนวมิทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
 • โรงเรียนเบ็ญจะมะมะหาราช
 • โรงเรียนผดุงปัญญา
 • โรงเรียสตรีสิริเกศ
 • โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
 • โรงเรียนภัทรบพิตร
 • โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
 • โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
 • โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
 • โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
 • โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
 • โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครรินทร์ หนองบัวลำภู
 • โรงเรียนบางกะปิ
 • โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
 • โรงเรียนสตรีนนทบุรี
 • โรงเรียนสตรีศึกษา (ร้อยเอ็ด)
 • โรงเรียนโยธินบูรณะ
 • โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
 • โรงเรียนราชวินิบางแคปานขำ
 • โรงเรียนไตรมิรวิทยาลัย
 • โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จันทยุรี
 • โรงเรียนตะพานหิน (พิจิตร)
 • โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
 • โรงเรียนเมืองคง (นครราชสีมา)
 • โรงเรียนบางมดวิทยา (สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์)
 • โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
 • โรงเรียนชลกันยานุกูล
 • โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 • โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชบุรี
 • โรงเรียนหอวัง
 • โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
 • โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
 • โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
 • โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
 • โรงเรียนอินทร์บุรี (สิงห์บุรี)
 • โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
 • โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
 • โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน
 • โรงเรียนสตรีอ่างทอง
 • โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
 • โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ
 • โรงเรียนบึงกาฬ
 • โรงเรียนพรเจริญวิทยา
 • โรงเรียนสตรีวิทยา
 • โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา (สุโขทัย)
 • โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา (สกลนคร)
 • โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
 • โรงเรียนราชวินิต มัธยม
 • โรงเรียนเทพศิรินทร์
 • โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

 

2. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน

 

3. กิจกรรมจิตอาสาครอบครัวพอเพียง

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

1. กิจกรรมกำเนิดศูนย์ครอบครัวพอเพียง ประจำปี 2559 (ปีที่ 8)

 

2. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน

 

3. กิจกรรมจิตอาสาครอบครัวพอเพียง

รวมทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและนอกประเทศ

Kent State University มอบทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติในระดับปริญญาตรี ที่สหรัฐอเมริกา (คลิก)

Central Queensland University มอบทุนการศึกษาปริญญาตรี ที่ประเทศออสเตรเลีย (คลิก)

ทุนเรียนต่อปริญญาตรี จาก Warren Wilson College ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2018 (คลิก)

 

แผนที่มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

Map