โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

1. กิจกรรมกำเนิดศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนคู่มิตร ประจำปี 2561

 

2. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน

 

3. กิจกรรมจิตอาสาครอบครัวพอเพียง

 

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

1. กิจกรรมกำเนิดศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนคู่มิตร ประจำปี 2560

 

2. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน

 

3. กิจกรรมจิตอาสาครอบครัวพอเพียง

 

แผนที่มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

Map